فریم عینک طبی ck که توسط فضایی ها تولید شده است

تصادفی سازی و مداخلات این یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی خوشه ای، طرح فاکتوریل، فریم عینک طبی ck با مدارس به عنوان خوشه بود. در اکتبر 2012، پس از بررسی پایه و غربالگری بینایی، اما قبل از انکسار، کودکان واجد شرایط برای دریافت یکی از سه مداخله تصادفی در مدرسه انتخاب شدند:

عینک رایگان، بر اساس قدرت انکساری اندازه گیری شده کودک و در مدرسه توسط اپتومتریست مطالعه توزیع می شود. نامه ای حاوی اطلاعات برنامه عینک رایگان و شامل نسخه کودک برای والدین ارسال شد. 84 مدرسه به گروه عینک رایگان اختصاص یافت.

کوپن‌هایی که حاوی نام کودک، مدرسه، و نسخه عینک است، قابل تعویض با عینک رایگان در بیمارستان محلی شهرستان، در فاصله متوسط از شهرک‌های کودکان 30 کیلومتر (محدوده 1-105 کیلومتر).

والدین مسئول پرداخت هزینه های حمل و نقل بودند. کوپن ها را نمی توان مبادله یا فروخت، و دانش آموزان برای بازخرید آنها ملزم به ارائه مدرک شناسایی مدرسه بودند.

فریم عینک

کودکانی که خانواده‌هایشان از کوپن‌هایشان استفاده نکردند، عینک رایگان در اتاق مطالعه دریافت کردند، اگرچه قبلاً این موضوع اعلام نشده بود. هشتاد و چهار مدرسه به گروه کوپن اختصاص یافت.

با استفاده از نرم‌افزار Optimal Design،24 تعیین کردیم که حجم نمونه 252 مدرسه با حداقل 10 دانش‌آموز برای هر مدرسه، 90% توان، با α 0.05، همبستگی درون کلاسی 0.15، و تغییرات را با متغیرهای کمکی (R2) 0.50 توضیح دادیم. برای تشخیص تفاوت 0.20 انحراف معیار در نمره پایانی ریاضی بین گروه مداخله و گروه کنترل.

ما نمره ریاضی پایه و پایانی را برای هر پایه به طور جداگانه استاندارد کردیم تا میانگین 0 و انحراف معیار 1 را در بین کودکان گروه کنترل در ابتدای شروع کنیم. استفاده از پایه عینک به عنوان داشتن عینک در مدرسه تعریف شد.

ما ثروت خانواده را با جمع کردن ارزش، همانطور که در سالنامه بررسی خانوارهای روستایی چین (دپارتمان بررسی‌های روستایی، دفتر ملی آمار چین، 2013) گزارش شده است، از فهرست 13 موردی که متعلق به خانواده است، محاسبه کردیم. قدرت انکسار در سراسر به عنوان معادل کروی تعریف شد – یعنی قدرت کروی به اضافه نصف توان استوانه ای.