قوری چینی ایرانی که با سکه کار می کند

جوانان بیش از ده سال است که برای یادگیری نقاشی قوری چینی ایرانی به تمام دنیا سفر کرده اند اما معلم مناسبی پیدا نکرده اند چرا؟ به این دلیل است که او همیشه احساس می کند که از قبل عالی است، متکبر است، خود را تحسین می کند، زیرک است، نمی تواند نقاط قوت دیگران را ببیند.

آیا روش Monk Shiyuan هوشمندانه است؟ لطفا در مورد نظرات خود با جزئیات صحبت کنید.

بسیار مبتکرانه است، زیرا راهب پیر از روش موعظه برای جوانان استفاده نمی کند، بلکه از نقاشی استفاده می کند و از اشیاء موجود در نقاشی به عنوان استعاره استفاده می کند تا جوانان را متوجه مشکلات خود کند که مناسب تر از این است. انتقاد شدید یا موعظه.

«چای معطر استاد دانکینگ» به چه چیزی اشاره دارد؟ آیا چنین «چای معطری» در زندگی شما ارزش یادگیری دارد؟

یک قابلمه با فنجان های زیاد

پاسخ متن اصلی استکان و قوری

قوری

مرد جوانی پر از ناامیدی از هزاران مایل دورتر به معبد فامن آمد و به راهب شیوان گفت: “من می خواهم دانکینگ را از صمیم قلب یاد بگیرم، اما تا کنون معلمی پیدا نکرده ام که مرا راضی کند.

بسیاری از مردم نام های جعلی دارند. و برخی از مهارت های نقاشی به خوبی من نیستند.” پس از شنیدن این حرف، شی یوان لبخندی زد و گفت:

“اگرچه راهب پیر چیز زیادی در مورد نقاشی نمی داند، او همچنین دوست دارد چند کار زیبا از هنرمندان مشهور را جمع آوری کند. نیکوکار دست کمی از آن هنرمندان معروف ندارد، لطفاً از خیرخواه بخواهید یک نقاشی برای راهب پیر بگذارد.»

مرد جوان پرسید: «چه چیزی بکشم؟» شی یوان گفت: «بزرگترین سرگرمی راهب پیر نوشیدن چای است. مخصوصاً آن ست های چای را با شکل های صاف و ساده دوست دارد.

، یک کتری شیب دار و یک فنجان چای زیبا کشید. دهانه کتری به آرامی موجی از چای را بیرون می ریخت و در فنجان چای می ریخت.