کابل پارس صنعت رسانا باعث مرگ کارگر برق شد

لازم به ذکر است که هنگام استفاده از روش دو پل کابل پارس صنعت رسانا برای تشخیص مقاومت، زمانی که مقاومت بالاتر از 200Ω است، باید از مکانیزم پردازش تک پل برای پردازش یکپارچه سازی مربوطه استفاده شود، به ویژه قبل از شروع آزمایش، دمای مقاومت باید در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود، رطوبت باید زیر 85 درصد باشد و اندازه گیری باید پس از پایداری محیط انجام شود.

هنگام استفاده از روش فوق برای تشخیص مقاومت، لازم است اطمینان حاصل شود که طول نمونه در 1 متر باشد تا از منطقی بودن نتایج تشخیص اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، لازم است روش تشخیص مربوطه را با توجه به نیازهای تشخیص مختلف انتخاب کنید.

هنگام استفاده از روش ترکیبی ولت متر و جریان استاندارد برای اندازه گیری مقاومت، عمدتاً بر اساس فرمول R=U/I است؛ اگر تشخیص تک پل باشد. از روش مقاومت استفاده می شود، از فرمول R=(RX·R1)/R2 استفاده کنید، که در آن RX نشان دهنده مقاومت نمونه است و R1 و R2 نشان دهنده مقاومت بازوی پل در ساختار پل برای حفظ تعادل است.

عوامل موثر بر نتایج تشخیص مقاومت DC هادی سیم و کابلچ

کابل

هنگام محاسبه و تجزیه و تحلیل نتایج تست مقاومت DC هادی های سیم و کابل، لازم است که محیط آزمایش خاص و نتایج داده ها، به ویژه عوامل تأثیرگذار مربوطه برای تجزیه و تحلیل و پردازش متمرکز، ترکیب شود تا از صحت نتایج محاسبات اطمینان حاصل شود.

به طور کلی، عواملی که بر نتایج تشخیص مقاومت DC هادی های سیم و کابل تأثیر می گذارد، عمدتاً شامل جنبه های زیر است.

نمونه های آزمایشی

کیفیت نمونه آزمایشی تأثیر مستقیمی بر نتیجه آزمایش مقاومت DC سیم و کابل خواهد داشت و کیفیت نمونه آزمایشی عمدتاً در درجه اکسیداسیون نمونه و روش پردازش نمونه منعکس می شود.

با توجه به درجه اکسیداسیون نمونه ها، نمونه های سیم و کابل، به ویژه نمونه های آلومینیومی، به دلیل تجمع طولانی مدت هسته سیم در تماس مستقیم با هوا، اکسید می شوند و در نتیجه کیفیت نمونه های سیم و کابل تغییر می کند.