کشف قدیمی ترین چاقو ارزان در خانه سالمندان مالزی

ما بر اساس تجربه خودمان چاقو ارزان را توسعه می دهیم، بازخورد دوستان خوب شکارچیان را جمع آوری می کنیم، انواع آزمایش ها را انجام می دهیم، در یک کلمه آزمایش می کنیم تا به بهترین نتیجه برسیم.

«چرا چاقوی جغد؟» متداول ترین سؤالی است که پرسیده می شود. همه چیز ساده است شب ها نمی خوابیم کار می کنیم.

ما فکر می کنیم، اطلاعاتی را مطالعه می کنیم، یک مدل طراحی می کنیم، یک فرآیند فنی می نویسیم، و همه اینها اینجا در شب اتفاق می افتد. و درست مثل آن، به خودی خود، یک چاقوی جغد معلوم شد.

“چاقو فقط یک قطعه فلزی تیز شده است … به نظر می رسد …” ایگور اسکریلف – استاد معروف چاقو

هنگامی که یک غارنشین برای اولین بار یک قطعه تیز بازالت را برداشت ، بدون شک لذت را تجربه کرد. پوست قوی حیوان کشته شده به طور غیرمنتظره ای به راحتی تکه تکه شد.

چاقو

من با چشمان خود این جد پشمالو را می بینم که در غار نشسته با لذت نگاه می کند و با انگشت لبه تیز چاقوی سنگی خود را امتحان می کند. در چهره ریشویش کمتر از خوشحالی نمی بینم که پس از عذاب های خلاقانه طولانی، دسته ای را به سنگبری می چسباند و اولین چاقوی جهان به دست می آید.

هنگامی که ویژگی های کار این ابزار به آنها نشان داده می شود، فریادهای مشتاقانه زنان را می شنوم. من حسادت بد پنهانی را در چشمان هم قبیله ام نسبت به صاحب این ظاهر چاقو می بینم …

سپس همه چیز طبق سناریویی که برای هزاران سال نورد شده است پیش می رود …. اگر رستاخیز ظاهر شود، حسادت ظاهر می شود و بعد از آن همه گناهان فانی دیگر رخ می دهد.

چاقو در حال حاضر نه تنها به یک دوست و کمک، بلکه به سلاحی تبدیل شده است که می تواند مرگ را به نوع خود برساند. همینطور بود، همینطور هست و همینطور خواهد بود…